Bankowość

  • Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 30 listopada 2022 stwierdził nieważność umowy kredytu CHF sprawie o sygn. akt XXVIII C 13727/22. Między złożeniem pozwu a wyrokiem minęło 5 miesięcy, co jak na polskie warunki jest tempem ekspresowym.
  • Sprawę prowadziła adw. Aneta Majkowycz – wspólnik zarządzajacy w Majkowycz Adwokaci.
  • Jeżeli masz kredyt frankowy lub złotówkowy skontaktuje się z nami w celu uzyskania informacji jakie masz możliwości działania.

Czytaj więcej

Sąd Okręgowy w Warszawie już po ogłoszeniu przymusowej restrukturyzacji GETIN NOBLE BANKU udzielił naszym klientom zabezpieczenia poprzez zawieszenie spłaty kredytu frankowego i wzajemne unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania polegającego na wstrzymaniu obowiązku dokonywania przez stronę powodową spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu wynikających z umowy kredytu frankowego w wysokości i terminach określonych umową w okresie od dnia 11 października 2022 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.

Postanowienie zabezpieczające zostało wydane w sprawie o sygn. akt XXVIII C 14104/22.

Frankowiczów reprezentuje adwokat Aneta Majkowycz.

W dniu 11 października 2022 Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wydał korzystny dla naszych klientów wyrok, z którego wynika, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest nieważna.

Sprawa dotyczyła kredytu w Banku Millennium SA i toczyła się pod sygn. akt: I C 2748/20.

Klientów reprezentował adwokat Tomasz Majkowycz.

Nasza kancelaria uzyskała unieważnienie umowy kredytu w banku Pekao SA.

Wyrok w tej sprawie wydał w dniu 7 października 2022 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie o sygn. akt I C 227/20.

Sprawa dotyczyła nadpłaconych rat kredytu frankowego.

Frankowiczów reprezentował adwokat Tomasz Majkowycz

Nasza kancelaria uzyskała korzystny dla Frankowiczów wyrok przeciwko mBankowi SA w sprawie prowadzonej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (sygn. akt: VI C 2876/19).

Z uwagi na nieważność umowy kredytu sąd przyznał naszym klientom kwotę ponad 70 000 zł.

Sprawę prowadził adwokat Tomasz Majkowycz, wspólnik zarządzający naszej kancelarii.

W dniu 27 września 2022 Sąd Okręgowy w Łodzi na skutek apelacji przygotowanej przez naszą kancelarię zmienił wcześniejszy niekorzystny dla Frankowiczów wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i przyznał Frankowiczom od Santander Banku Polska SA kwotę ponad 42 000 zł tytułem zwrotu części rat kredytu frankowego.

Sprawa toczyła się pod sygn. akt III Ca 456/21.

Klientów banku reprezentował adwokat Tomasz Majkowycz, wspólnik zarządzający naszej kancelarii.

 

W dniu 6 września 2022 r. zakończyliśmy prawomocnie sprawę kredytu frankowego zawartego w Getin Noble Banku S.A., gdzie Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że bank w całości przegrał proces (Sygn. akt: XXVII Ca 1574/20).

Nasz klient dochodził od banku zwrotu rat kredytu z uwagi na to, że umowa jest nieważna. Bank w toku sprawy dokonał potrącenia swoich roszczeń o zwrot wypłaconego klientowi kapitału z roszczeniami klienta o zwrot rat, w wyniku czego obie wierzytelności wzajemnie wygasły. Zgodnie ze sztuką w takiej sytuacji należało cofnąć pozew. Jednak to strona pozwana powinna zostać uznana za stronę przegrywającą, co implikuje koniecznością obciążenia jej kosztami procesu.

Stronę przegrywającą proces wskazuje treść wyroku – jest nią powód, gdy żądanie zostało oddalone, a pozwany, jeżeli jego obrona okazała się bezskuteczna i powództwo zostało uwzględnione. Powód jest stroną przegrywającą także wtedy, gdy jego roszczenie wygasło w toku postępowania na skutek spełnienia świadczenia, a mimo to popierał on nadal powództwo, które zostało oddalone. Wyjątkowo, jeżeli pozwany – spełniając świadczenie – poddaje się żądaniu, a powód cofa pozew, dopuszcza się możliwość przyznania kosztów powodowi, jako stronie wygrywającej. Dotyczy to jednak sytuacji, w której powód cofnął pozew, a postępowanie zostało umorzone” – uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 24 listopada 2017 r., sygn. akt III CZP 67/17.

Sąd Okręgowy w całości podzielił ww. stanowisko i obciążył bank kosztami procesu.

Klienta reprezentował adwokat Tomasz Majkowycz, wspólnik zarządzający w naszej kancelarii.