Blog

Prawomocne zakończenie sporu z Getin Bankiem

W dniu 6 września 2022 r. zakończyliśmy prawomocnie sprawę kredytu frankowego zawartego w Getin Noble Banku S.A., gdzie Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że bank w całości przegrał proces (Sygn. akt: XXVII Ca 1574/20).

Nasz klient dochodził od banku zwrotu rat kredytu z uwagi na to, że umowa jest nieważna. Bank w toku sprawy dokonał potrącenia swoich roszczeń o zwrot wypłaconego klientowi kapitału z roszczeniami klienta o zwrot rat, w wyniku czego obie wierzytelności wzajemnie wygasły. Zgodnie ze sztuką w takiej sytuacji należało cofnąć pozew. Jednak to strona pozwana powinna zostać uznana za stronę przegrywającą, co implikuje koniecznością obciążenia jej kosztami procesu.

Stronę przegrywającą proces wskazuje treść wyroku – jest nią powód, gdy żądanie zostało oddalone, a pozwany, jeżeli jego obrona okazała się bezskuteczna i powództwo zostało uwzględnione. Powód jest stroną przegrywającą także wtedy, gdy jego roszczenie wygasło w toku postępowania na skutek spełnienia świadczenia, a mimo to popierał on nadal powództwo, które zostało oddalone. Wyjątkowo, jeżeli pozwany – spełniając świadczenie – poddaje się żądaniu, a powód cofa pozew, dopuszcza się możliwość przyznania kosztów powodowi, jako stronie wygrywającej. Dotyczy to jednak sytuacji, w której powód cofnął pozew, a postępowanie zostało umorzone” – uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 24 listopada 2017 r., sygn. akt III CZP 67/17.

Sąd Okręgowy w całości podzielił ww. stanowisko i obciążył bank kosztami procesu.

Klienta reprezentował adwokat Tomasz Majkowycz, wspólnik zarządzający w naszej kancelarii.