Blog

Zawieszenie spłaty kredytu w Banku Millennium

Uzyskaliśmy dla klienta zawieszenie spłaty kredytu frankowego w Banku Millennium na czas procesu o unieważnienie umowy kredytu.

Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt XXVIII C 5894/22.

W uzasadnieniu do postanowienia o zabezpieczenie czytamy:

„W realiach przedmiotowej sprawy przyjąć należy, że powodowie uprawdopodobnili zarówno istnienie roszczenia o ustalenie, które ma być zabezpieczone, jak również swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia, a brak zabezpieczenia może uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celu przedmiotowego postępowania. Podkreślenia wymaga przy tym, że uregulowanie stosunków między stronami postępowania na czas trwania przedmiotowej sprawy – procesu o między innymi ustalenie nieważności umowy kredytu łączącej strony postępowania, polegające na wstrzymaniu obowiązku spłaty rat udzielonego kredytu, które w przypadku ustalenia nieważności takiej umowy mogą być pozwanemu nienależne, pozwala na uniknięcie w przyszłości kolejnego procesu o ich zwrot zwłaszcza w sytuacji, gdy wysokość dotychczas dokonanych przez powodów w oparciu o tą umowę spłat tego kredytu przekroczyła już kwotę wypłaconego im kredytu.”

Sprawę prowadzi adwokat Aneta Majkowycz, wspólnik zarządzający naszej kancelarii.