Blog

Jak wdrożyć AML w kantorze kryptowalut?

Z dniem 31 października 2021 r. prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz spółek lub trustów oraz w zakresie walut wirtualnych stało się działalnością regulowaną i wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru.

Wymóg niekaralności

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu AML/CFT wprowadza również wymóg niekaralności osób zajmujących się tego typu działalnościami albo wspólników oraz członków organów spółek prowadzących tego typu działalności. Ponadto, osoby takie muszą wykazać się posiadaniem co najmniej rocznym doświadczeniem w wykonywaniu tego typu działalności lub odbycia odpowiedniego szkolenia.

Procedury KYC

Ponadto, kantory kryptowalut zostały obowiązane do przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym konieczność wdrożenia procedur KYC. Procedury KYC dotyczą obowiązku identyfikacji klienta.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pięniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane mają obowiązek dokonywania identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości.

Identyfikacja klienta przez kantor kryptowalut polega na ustaleniu w przypadku:

1)  osoby fizycznej:

a) imienia i nazwiska,

b) obywatelstwa,

c) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,

d) serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,

e) adresu zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną,

f) nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

 

2)  osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

a) nazwy (firmy),

b) formy organizacyjnej,

c) adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,

d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,

e) danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1 lit. a i c, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

W jaki sposób dokonywać identyfikacji klienta?

Powyższe informacje są ustalane w oparciu o dokumenty potwierdzające tożsamość osób fizycznych, wyciągów z właściwego rejestru lub z innych wiarygodnych i niezależnych źródeł.